FARAMA
image

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA KANUNU

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili KVKK’ nın 11. Maddesi’nde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusu’ na başvurma hakkı tanınmıştır. Bu haklara ilişkin şirkete yapılacak başvuruların, KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemlerle şirkete iletilmesi gerekmektedir.


BAŞVURU YÖNTEMLERİ:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirkete yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih, 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 5/2 maddesi uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.


Taleplerinize sağlıklı bir şekilde yanıt verilebilmesi için talep içeriğinizin açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirlenebilir olması önemlidir. Bu nedenle işbu başvuru formu ile tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak şirkete aşağıdaki yollarla, başvuru yapılması gerekmektedir.


Yazılı Başvurular:

Şirkete yapılacak yazılı başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formu” nun ıslak imzalı bir kopyasının,

 Şirkete şahsen veya KVKK m.11 kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edilmesi veya noter aracılığıyla “Gevher Nesibe Mah. Gür Sok. No:8/47 Kocasinan/KAYSERİ” adresine gönderilmesi suretiyle iletilmelidir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, talebinizin niteliğine göre, talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde sonuçlandırılacak ve yazılı veya elektronik ortamda cevaplanacaktır.

Şirketimiz tarafından başvurunuzla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç yedi (7) gün içerisinde eksikliğin tarafınızca giderilmemesi halinde, talebiniz, Şirketimiz tarafından eksiklik giderilene kadar askıya alınacaktır.


BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER


İsim :

Soy isim :

T.C. Kimlik No :

Yabancılar İçin:

Uyruğu :


Pasaport Numarası/

Kimlik Numarası :

E-posta adresi :

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres :

Cep Telefonu :

Fax :

Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz.


□ Stajyer

Çalışan

Ziyaretçi

Eski Çalışan

     Lütfen Çalıştığınız yılı ve pozisyonu belirtiniz:□ Çalışan adayı/İş başvurusu

    Lütfen başvuru tarihini ve başvurulan pozisyonu belirtiniz:Üçüncü kişi firma çalışanı

     Lütfen Çalıştığınız firma/kurum ve pozisyonu belirtiniz:□ Diğer (tedarikçi, iş ortağı vb.)

     Lütfen firma/kurum adını belirtiniz:

Kurumumuz içerisinde görüştüğünüz Birim/Kişi:

Konu:
Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz.


□ Stajyer

Çalışan

Ziyaretçi

Eski Çalışan

     Lütfen Çalıştığınız yılı ve pozisyonu belirtiniz:□ Çalışan adayı/İş başvurusu

    Lütfen başvuru tarihini ve başvurulan pozisyonu belirtiniz:Üçüncü kişi firma çalışanı

     Lütfen Çalıştığınız firma/kurum ve pozisyonu belirtiniz:□ Diğer (tedarikçi, iş ortağı vb.)

     Lütfen firma/kurum adını belirtiniz:

Kurumumuz içerisinde görüştüğünüz Birim/Kişi:

Konu:


Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

Talep No

Talep Konusu

Seçiminiz (lütfen doldurun)

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-a)


2

Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa, bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK M.11/1-b)


3

Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa, bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. (KVKK M.11/1-c)4

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan bu üçüncü kişileri, bilmek istiyorum. (KVKK M.11/1-ç)


5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-d)

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri, ek olarak gönderiniz.

Düzeltilecek veri;

6

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

  1. Silinmesini talep ediyorum.
  2. Yok edilmesini talep ediyorum. (KVKK M.11/1-e)

Seçiminizi yazı ile yazınız.


7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin,

  1. Düzeltilmesi,
  2. Silinmesi,
  3. Yok edilmesi,

talebim hakkında yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. (KVKK M.11/1-f)

Seçiminizi yazı ile yazınız.


8

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsen aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. (KVKK M.11/1-g)


Analiz Sonucu Ortaya Çıkan Veri;

9

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. (KVKK M.11/1-ğ)

Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve

destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul

kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)

Kanuna Aykırı İşlenen Veri;
Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:


□ Adresime gönderilmesini istiyorum.

□ E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde, size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

□ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.

İşbu “Başvuru Formu”, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit edebilmek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyebilmek ve ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önlenmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve talebinize ilişkin sağlıklı bir inceleme yapılabilmesi amacıyla Şirketimiz, başvurunuz ile ilgili, kimlik ve/veya yetki tespitine veya talebinize ilişkin ek evrak talep etme hakkını saklı tutar. Şirketimize iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da Şirketimize yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden sorumluluk kabul etmemektedir.


Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketimize yapmış olduğum başvurumun, Kanun’un 13 üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek, tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.


Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı, Soyadı :

Tarih :

İmza :

image
30+
İHRACAT ÜLKESİ
150K+
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
200+
AKTİF MÜŞTERİ
50+
ÇALIŞAN

Sıkça Sorulan Sorular

NASIL SİPARİŞ VEREBİLİRİM?

Farama ile sipariş oluşturmak çok kolay. Ticaret danışmanlarımızla anında iletişim kurabilir ve posta veya whatsapp aracılığıyla iletişiminizi sürdürebilirsiniz.Nasıl Sipariş Veririm?

Farama ile sipariş oluşturmak çok kolay. Ticaret danışmanlarımızla anında iletişim kurabilir ve posta veya whatsapp aracılığıyla iletişiminizi sürdürebilirsiniz.

TESLİMATLAR NASIL YAPILIYOR?

Gönderilerinizi kara taşımacılığı, deniz taşımacılığı ve hava taşımacılığı ile sağlıyoruz.

SİPARİŞLERİM KAÇ GÜN İÇERİSİNDE GELİR?

Siparişleriniz 7 ile 40 gün arasında size ulaşacaktır. Bazı durumlarda ürünlerin üretim süreleri teslim sürelerini etkileyebilir.

SİZİNLE NASIL İLETİŞİM KURABİLİRİZ?

Bize e-posta, telefon veya whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. 7/24 sizin için çalışmaya devam ediyoruz


Hedefinize Güvenilir Bir Şekilde

image

KALİTELİ ÜRETİM

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini etkin bir şekilde hızlı, hatasız ve zamanında karşılayacak ürünler üretiyoruz.

image

GÜVENİLİR HİZMET

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini etkin bir şekilde hızlı, hatasız ve zamanında karşılamaya özen gösteriyoruz.

image

GARANTİ

Üst düzeyde ve yüksek kalitede verdiğimiz hizmet ile müşterilerimize memnuniyet garantisi veriyoruz.

image

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşterilerimizi odağımıza alarak, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ticari faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz.